(052) 615507

Услуги без такса

 

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ.37, АЛ.1 ОТ ЗЗО

Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 3 на ЗЗО

От потребителска такса по чл. 37, ал. 3 на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

І. Белодробна и извънбелодробни форми на туберкулоза:

Код по МКБ - 10 НАИМЕНОВАНИЕ

A 15.0
A 15.2

Туберкулоза на дихателните органи потвърдена бактериологично и хистологично с призната инвалидност
Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж с призната инвалидност
Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично призната инвалидност

A 18.0
M 49.0

Туберкулоза на гръбначния стълб с призната инвалидност

A 18.0
M 01.1

Туберкулоза на тазо - бедрената става с призната инвалидност
A 18.0
M 01.1
Туберкулоза на колянната става с призната инвалидност
A 18.0
M 90.0
Туберколоза на костите и ставите - Туберкулозен остеит с призната инвалидност

ІІ. Вродени аномалии:

Код по
МКБ - 10
НАИМЕНОВАНИЕ
Q 03 Вродена хидроцефалия
Q 04.6
Q 04.8
Q 04.5
Q 04.9
Други вродени аномалии на мозъка – вродени мозъчни кисти, макрогирия, мегаленцефалия, вродена аномалия на мозъка, неуточнена /множествени аномалии на мозъка/
Q 11.0
Q 11.1
Q 11.2
Анофталм /Киста на очната ябълка/ с призната инвалидност
Анофталм /Други форми на анофталм - агенезия/ с призната инвалидност
Микрофталм /криптофталм/ с призната инвалидност
Q 12.0
Q 12.3
Q 12.4
Вродена аномалии на лещата
Вродена катаракта с призната инвалидност
Вродена афакия с призната инвалидност
Сферофакия с призната инвалидност
Q 16.5
Q 16.4
Q 16.3
Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха – с призната инвалидност
Вродена аномалия на вътрешното ухо /Кортиев орган, мембранозен лабиринт/ с призната инвалидност
Други вродени аномалии на средното ухо /вродена аномалия на средното ухо БДУ/ с призната инвалидност
Вродена аномалия на слуховите костици /срастване на слуховите костици/ с призната инвалидност
Q 20.0 Общ артериален трункус
Q 20.3
Q 20.5

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Дискордантно свързване на камерите с артериите
Дискордантно предсърднокамерно свързване

Q 21.3 Тетралогия на Fallot
Q 21.8
Q 21.0
Q 21.2

Вродени аномалии на сърдечната преграда
Други вродени аномалии на сърдечната преграда
Междукамерен септален дефект
Предсърднокамерен септален дефект

Q 21.1 Междупредсърден септален дефект с призната инвалидност
Q 21.2 Предсърднокамерен септален дефект с призната инвалидност
Q 20.8 Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори
Q 22.0
Q 22.2
Q 22.1
Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа – атрезия, инсуфициенция и стеноза с призната инвалидност
Атрезия на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност
Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност
Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност
Q 22.8
Q 22.4
Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа
Вродена стеноза на трикуспидалната клапа
Q 22.5 Аномалия на Ebstein с призната инвалидност
Q 23.0 Вродена стеноза на аортната клапа с призната инвалидност
Q 23.1 Вродена инсуфициенция на аортната клапа с призната инвалидност
Q 23.2 Вродена митрална стеноза с призната инвалидност
Q 23.3 Вродена митрална инсуфициенция с призната инвалидност
Q 23.4 Синдром на хипопластичното ляво сърце
Q 24.0
Q 24.3
Q 24.5
Q 24.6
Q 24.8
Други вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност
Dextrocardia с призната инвалидност
Белодробна инфундибуларна стеноза с призната инвалидност
Аномалия на коронарните съдове с призната инвалидност
Вроден сърдечен блок с призната инвалидност
Други уточнени вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност
Q 25.1
Q 25.3
Вродени аномалии на големите артерии
Коарктация на аортата
Стеноза на аортата
Q 25.4 Други вродени аномалии на аортата
Q 25.0 Отворен ductus arteriosus
Q 25.5
Q 25.6
Q 25.7
Вродени аномалии на големите артерии с призната инвалидност
Атрезия на белодробната артерия с призната инвалидност
Стеноза на белодробната артерия с призната инвалидност
Други вродени аномалии на белодробната артерия с призната инвалидност
Q 26 Вродени аномалии на големите вени с призната инвалидност
Q 27.3
Q 27.8
Q 27.9
Други вродени аномалии на периферната съдова система с призната инвалидност
Периферна артериовенозна аномалия с призната инвалидност
Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система с призната инвалидност
Вродена аномалия на периферната съдова система, неуточнена с призната инвалидност
Q 28.2
Q 28.3
Q 28.8
Други вродени аномалии на системата на кръвообращението с призната инвалидност
Артериовенозна аномалия на церебрални съдове с призната инвалидност
Други вродени аномалии на церебрални съдове с призната инвалидност
Други уточнени вродени аномалии на системата на кръвообращението с призната инвалидност
Q 33.0 Вродена белодробна кистоза с призната инвалидност
Q 33.3
Q 33.6
Вродени аномалии на белия дроб с призната инвалидност
Агенезия на белия дроб с призната инвалидност
Хипоплазия и дисплазия на белия дроб с призната инвалидност
Q 33.4 Вродена бронхиектазия с призната инвалидност
Q 61
N 18
Кистозна болест на бъбрека с ХБН
Q 78.0 Други остеохондродисплазии
Osteogenesis imperfecta
Q 90 Синдром на Down
Q 91 Синдром на Edward и синдром на Patau
Q 93 Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

ІІІ. Ендокринни заболявания и смущения на обмяната на веществата:

Код по МКБ - 10
НАИМЕНОВАНИЕ
E 10.2
N 08.3
Е 14.2
N 08.3
Захарен диабет с бъбречни усложнения
E 10.3
H 36.0
Е 14.3
H 36.0
Захарен диабет с очни усложнения
E 10.4
G 63.2
Е 14.4
G 63.2
Захарен диабет с неврологични усложнения
E 10.5
Е 14.5
Захарен диабет с периферни съдови усложнения
E 20
Хипопаратиреоидизъм
Е 34.3
Нанизъм, некласифициран другаде
Е 23.2
Безвкусен диабет
E 72.0
Разстройства на транспортирането на аминокиселини – болест на Hartnup , цистиноза, цистинурия, синдром на Fanconi
E 70.0
E 70.1
Класическа фенилкетонурия
Други видове хиперфенилаланинемии
E 84
Кистозна фиброза
E 80.0
E 80.1
E 80.2
Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина
Наследствена еритропоетична порфирия
Порфирия кутанеа тарда
Други порфирии
E 85
Амилоидоза

ІV. Заболявания на сърдечно-съдовата система:

Код по МКБ - 10 НАИМЕНОВАНИЕ
I 05
I 05.0
I 05.1
I 05.2
I 05.8
I 05.9
Ревматични болести на митралната клапа
Митрална стеноза
Ревматична митрална инсуфициенция
Митрална стеноза и инсуфициенция
Други болести на митралната клапа
Болест на митралната клапа, неуточнена
I 06
I 06.0
I 06.1
I 06.2
I 06.8
I 06.9
Ревматични болести на аортната клапа с призната инвалидност
Ревматична аортна стеноза с призната инвалидност
Ревматична аортна инсуфициенция с призната инвалидност
Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция с призната инвалидност
Други ревматични болести на аортната клапа с призната инвалидност
Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена с призната инвалидност
I 08.0 Съчетано засягане на митралната и аортната клапи с призната инвалидност
I 07 Ревматични болести на трикуспидалната клапа с призната инвалидност
I 11
I 12
I 13
I 15
Хипертонична болест на сърцето с призната инвалидност
Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест] с призната инвалидност
Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с призната инвалидност
Вторична хипертония с призната инвалидност
I 21 Остър инфаркт на миокарда с призната инвалидност
I 25.2 Стар инфаркт на миокарда с призната инвалидност
I 25.3 Сърдечна аневризма с призната инвалидност
I 28.9 Белодробно - съдова болест, неуточнена с призната инвалидност
I 27.0 Първична белодробна хипетония с призната инвалидност
I 42 Кардиомиопатия с призната инвалидност
I 50.0 Застойна сърдечна недостатъчност с призната инвалидност
I 69.0 Последици от субарахноидален кръвоизлив с призната инвалидност
I 69.1 Последици от вътремозъчен кръвоизлив с призната инвалидност
I 69.8 Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести с призната инвалидност
I 69.2
I 69.3
I 69.4
Последици от мозъчно-съдова болест с призната инвалидност
Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив с призната инвалидност
Последици от мозъчен инфаркт с призната инвалидност
Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка с призната инвалидност
I 67 Други мозъчно-съдови болести с призната инвалидност

V. Заболявания на дихателната система:

Код по МКБ - 10 НАИМЕНОВАНИЕ
J 45 Астма с призната инвалидност
J 47 Бронхиектатична болест с призната инвалидност
J 67 Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J 44 Друга хронична обструктивна белодробна болест с призната инвалидност ;
J 60 Пневмокониоза на въглекопачите с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J 61 Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални вещества с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J 62.8 Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силиций с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J 63 Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J 69.4 Химични респираторни състояния, причинени от химични вещества, газове, дим и пари с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J 69.1 Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J 84.1 Други интерстициални белодробни болести с фиброза с призната инвалидност

VІ. Заболявания на храносмилателната система.

Код по МКБ - 10 НАИМЕНОВАНИЕ
K 50 Болест на Crohn [регионарен ентерит] с призната инвалидност
K 51.0 Улцерозен (хроничен) ентероколит с призната инвалидност
К71.7 Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на черния дроб с призната инвалидност

VІІ. Бъбречни заболявания:

Код по МКБ - 10 НАИМЕНОВАНИЕ
N 18 Хронична бъбречна недостатъчност с призната инвалидност

VІІІ. Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането:

ІХ. Заболявания на кръвта и кръвотворните органи:

Код по МКБ - 10 НАИМЕНОВАНИЕ
D 61.0 Конституционална апластична анемия
D 66
D 67
D 68
Вроден дефицит на фактор VIII
Вроден дефицит на фактор IХ
Други нарушения на кръвосъсирването

Х. Психични заболявания:

Код по МКБ - 10 НАИМЕНОВАНИЕ
F 25 Шизоафективни разстройства
F 30
~
F 39
Разстройства на настроението [афективни разстройства]
F 22.0 Налудно разстройство
F 71 Умерена умствена изостаналост
F 72 Тежка умствена изостаналост
F 73 Дълбока умствена изостаналост

ХІ. Болести на нервната система:

Код по МКБ - 10 НАИМЕНОВАНИЕ
G 30 Болест на Alzheimer
G 20 Болест на Parkinson
G 25 Други екстрапирамидни и двигателни нарушения
G 11 Наследствена атаксия
G 12 Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми
G 95.0 Сирингомиелия и сирингобулбия
G 35 Множествена склероза
G 81 Хемиплегия
G 80 Детска церебрална парализа
G 83 Други паралитичини синдроми
G 40 Епилепсия
G 70.0 Myasthenia gravis

ХІІ. Болести на сетивните органи:

Код по МКБ - 10 НАИМЕНОВАНИЕ
H 54.0 Слепота на двете очи
H 54.1 Слепота на едното око, намалено зрение на другото
H 90 Глухота

ХІІІ. Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан:

Код по МКБ - 10 НАИМЕНОВАНИЕ
M 32 Дисеминиран lupus erythematodes
M 34 Системна склероза
М 05.3
I 52.8
М 05.3
I 39
М 05.3
I 41.8
М 05.3
G 73.7
М 05.3
I 32.8
М 05.3
G 63.6
Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи с призната инвалидност
Ревматоиден(-на):
Кардит с призната инвалидност
Ендокардит с призната инвалидност
Миокардит с призната инвалидност
Миопатия с призната инвалидност
Перикардит с призната инвалидност
Полиневропатия с призната инвалидност
M 45 Анкилозиращ спондилит
M 46.2
/0~9/
M 86.3
М 86.4
М 86.5
М 86.6
Остеомиелит на гръбначния стълб с призната инвалидност
Мултиплен хроничен остеомиелит с призната инвалидност
Хроничен остеомиелит с фистула с призната инвалидност
Други хронични хематогенни остеомиелити с призната инвалидност
Други хронични остеомиелити с призната инвалидност

ХІV. Болни с органна трансплантация и изкуствени отвори:

Код по МКБ - 10 НАИМЕНОВАНИЕ
Z 94 Наличие на трансплантирани органи или тъкани
Z 43 Грижа за изкуствени отвори

ХV. Всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97

ХVІ. ЗЗОЛ, страдащи от заболявания със тежка степен на намалена работоспособност, съгласно “Наредба за медицинска експертиза на работоспособността” /обн. ДВ, бр. 47 от 7.06.05/

Дентален център І - Варна ЕООД

търси да назначи персонал на следните длъжности:

- Лекар по дентална медицина

- Орален хирург

Моля изпращайте вашите CV-та на dc.varna@abv.bg

или се обадете на 052 615 507.